Get Adobe Flash player
Jeśli widzisz tę stronę pobierz wtyczkę Adobe Flash Player klikając na przycisk.

Info

Emilia Kostrzewska

-

projektantka

ubioru, obuwia i biżuterii

.

Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w

Łodzi

.

Związana także z

fotografią

.

"Sztuka jest wytworem ludzkim i prawdopodobnie z tego powodu, nie jest ani bardziej, ani mniej od nas złożona. Na co dzień, w swojej pracy staram się pobudzać jak najwięcej bodźców, dla lepszego odbierania i postrzegania świata. Ponieważ samo oglądanie nie wystarczy. Należy rozbudzić wrodzoną zdolność rozumienia poprzez zmysły. Różne możliwości umysłu podlegają tym samym prawom. Każde postrzeganie jest myśleniem. Każde rozumowanie- intuicją. Każda obserwacja- odkryciem. Związek tych poglądów ze sztuką jest jasny. Szczególny, natchniony i przenikliwy rodzaj widzenia, który prowadzi do powstania dzieła. Rodzi się z naturalnych i zwykłych reakcji. Praca artysty musi być przepojona

pomysłowością

,

wyobraźnią

,

trafem i pięknem. Inspiracja- przeanalizowanym procesem. Wtedy tylko ma szanse uzyskać akceptację odbiorcy i zaistnieć w świecie. Moim celem jest zatrzymać i skupić go, po czym poprowadzić po nieznanych ścieżkach rzeczywistości zmysłowej. Posługując się kategoriami kształtu i koloru, uchwycić ten moment w obrazie trójwymiarowym jakim jest ubranie. Ono kreuje nie tylko nas samych, ale także nasze życie." Info

Emilia Kostrzewska

fashion

and

costume designer

.

Graduate of the Higher School of Art and Design in

Lodz

, Poland; She is also related to

photography

.

"Art is a human product and probably because of this reason, it is neither more nor less complicated than us. Every day in my work, I try to galvanize as many incentives as possible, for the better reception and perception of the world. Only watching is not enough. We have to wake the inborn ability of understanding through senses. Various mind possibilities fall within the same rights. Every perception is thinking. Every reasoning - intuition. Every observation - discovery. Relationship of these beliefs with art is clear. Special, inspired and penetrating kind of vision, which leads to creation of work of art. It arises from natural and ordinary reactions. Artist's work must be filled with

ingenuity

,

imagination

,

fortune and beauty. Inspiration - a thought-through-process. Only then it has a chance to obtain an acceptance of a receiver and come into being in the world. My target is to stop and focus it, whereby lead it through unknown paths of sensual reality. Using categories of shape and colour capture the moment in three-dimensional image, which is clothing. It creates not only us, but also our life."

Linki www.fotomody.pl/emilia-kostrzewska www.ekostrzewska.iportfolio.pl www.maxmodels.pl/salva_mea.html Kontakt

Emilia Kostrzewska

telefon : 0 790 590 504 e-mail :info@emiliakostrzewska.com

Created by

Piotr Sękalski

StripesDesign

.

© Copyright 2010 by Emilia Kostrzewska. | All rights Reserved. | Created by StripesDesign.